HEB JIJ DE GOUDEN TIP?


Breng een kandidaat aan en krijg een BBQ!

Wil jij een BBQ t.w.v € 300,- ? Breng dan een geschikte nieuwe kandidaat aan!

Bekijk de actie

Privacybeleid


PRIVACY STATEMENT MATECK PROJECT SUPPORT B.V.

Algemeen
Dit is het Privacy statement van Mateck Project Support B.V.in Brielle.

Dit Privacy statement beschrijft onder meer welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe jij over de verwerking van persoonsgegevens contact met ons kunt opnemen. Als jij persoonsgegevens aan ons verstrekt heb jij dit Privacy statement tijdig kunnen inzien.

Van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • bezoekers van onze website
 • diegenen die (al dan niet via onze website) met ons communiceren
 • (kandidaat)werknemers
 • (kandidaat) freelancers
 • (kandidaat)stagiaires
 • relaties en opdrachtgevers
 • partijen die ten behoeve van ons werkzaamheden verrichten

Persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geboortedatum, geboorteplaats en geslacht
 • burgerlijke staat en nationaliteit
 • BSN
 • IBAN
 • andere persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt

Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou.

Als jij weigert door ons verzochte persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij de beoogde doelen van de verwerking daarvan zoals hieronder weergegeven, niet (geheel) bereiken.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het communiceren met jou
 • het toezenden van informatie
 • het nakomen van (contractuele) afspraken
 • het aangaan van overeenkomsten
 • het onderhouden van overeenkomsten
 • het maken van rapportages
 • het (laten) uitvoeren van controles
 • het bevorderen en handhaven van kwaliteit(-sdoelstellingen)
 • het verrichten van marketing- en acquisitieactiviteiten
 • het nakomen van geldende wet- en regelgeving
 • het nakomen van een rechterlijke uitspraak of een bevel van overheidswege

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • jouw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst
 • de nakoming van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een rechterlijke uitspraak
 • een gerechtvaardigd belang van ons, waaronder begrepen (een efficiënte) bedrijfsvoering en effectieve communicatie

Jij hebt het recht jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, in te trekken. Die intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking niet aan.

Geheimhouding
Wij nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen en handelen daarbij overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit Privacy statement beschreven doelen of dan waartoe wij wettelijk zijn verplicht.

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens
Jij kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met ons voor de volgende zaken:

 • de inzage in en/of het maken van een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • het wissen van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • de beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens
 • de overdracht van persoonsgegevens die wij van jou verwerken, aan jou of aan een derde
 • bezwaar over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Hieronder staan onze contactgegevens vermeld. Wij streven ernaar jouw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. Wij zijn niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zullen wij dat dan duidelijk toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als:

 • jij daarvoor toestemming heeft gegeven
 • wij daartoe zijn verplicht krachtens de wet of rechterlijke uitspraak
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in dit Privacy statement beschreven doelen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden:

 • toezichthouders en andere (overheids)instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • partijen die aan ons diensten verlenen zoals IT-leveranciers, financiële dienstverleners, advocaten, verzekeraars
 • (potentiële) opdrachtgevers van ons

Indien mogelijk maken wij met derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken (schriftelijk) afspraken over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij laten ten aanzien van jou geen besluiten nemen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Voor het (strikt) noodzakelijke gebruik van functionele cookies is geen toestemming nodig. Wil je de analytische cookies die onze website plaatst op jouw device blokkeren, klik dan op het slotje in de domeinnaam van onze website, klik op cookies en volg de instructies op om die te blokkeren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met ons
Mateck Project Support B.V.
Krammer 8 info@mateck.nl.test
3232 HE Brielle www.mateck.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kun jij aan ons voorleggen via het mailadres hierboven. Wij zullen jouw klacht zo snel en goed mogelijk behandelen

Klachten over een bij ons ingediende klacht omtrent de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken kun jij ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wijziging Privacy statement
Wij kunnen dit Privacy statement wijzigen. De meest recente en geldende versie van onze Privacy statement staat altijd op onze website opgenomen.